COR 2013

Carousesel 4 maart 2013

Op 4 maart 2013  is door de gemeenteraad de reactie van J. Mahu besproken op de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan Rhoon dorp  2009.

Door J. Mahu is aangegeven dat de overeenkomst van augustus 2008 nog steeds van kracht is en dat hij nooit ingestemd heeft met een zogenaamde "witte" rooktekening.

De gemeenteraad besloot om twee scenario's in beeld te brengen:

1. Greveling kopen, slopen en gedeeltelijke nieuwbouw.

2. Greveling lopen en slopen en geen nieuwbouw.

In de raadsvergadering van mei 2013 wordt hier over besloten.

COR 04032013

Veel personeel van AH was aanwezig.

COR 04032013
Carousesel 22 april 2013

Op 22 april 2013 is het collegevoorstel besproken inzake herontwikkeling Dorpsdijk 106, Greveling. Het college stelt voor om het pand Dorpsdijk 106 te slopen en een kleine herontwikkeling toe te staan.

April 2013

Als reactie op het voorstel van het college is een burgerinitiatief ingediend.

Het burger initiatief is te vinden op de site  Ons Rhoon

April 2013

Eind april is begonnen met de sloop van de brug over de voormalige vijver. De sloop gebeurt in het kader van het door de gemeenteraad vastgestelde "Groen en Kwaliteitsplan" voor het centrum van Rhoon. Het plan is onder leiding van een "Burger"ontwerpteam opgesteld. Door de Stadsregio is voor de uitvoering van dit plan een subsidie van € 850.000,- toegekend.

IMG_1748
IMG_1749Mei 2013

Op 13 mei 2013 vergaderde de gemeenteraad over de herontwikkeling van de locatie Dorpsdijk 106.  Het college stelt voor om Dorpsdijk 106 te slopen en een kleine herontwikkeling toe te staan. 

Door de initiatief groep Ons Rhoon is een initiatiefvoorstel ingediend. Het initiatief voorstel stelt voor om Dorpsdijk 106 te slopen en een herontwikkeling op het terrein van Bouman toe te staan.

Voor verder info over on Rhoon verwijs ik naar hun site.

IMG 4584.jpg


Met de stemmen van CU/SGP, NAP en VVD tegen werd het voorstel aangenomen.

Bij de Stadsregio Rotterdam was een subsidie aangevraagd van € 790.000,- voor de koop en sloop van Dorpsdijk 106. Doordat de werkzaamheden niet tijdig zijn uitgevoerd heeft de  Stadsregio de subsidie ingetrokken.

Het college bereid nu een nieuwe subsidieaanvraag voor. Deze dient voor 1 september 2013 bij de De Stadsregio te zijn.


Oktober 2013

Eind oktober 2013 waren de werkzaamheden aan het Strawinskiplein afgerond. Het plein is geheel vernieuwd en van nieuwe bestrating voorzien. De parkeerplaatsen zijn op gelijk nivoi met de troitoirs gebracht.

Ook is de parkeerplaats langs de Viaductweg opnieuw ingericht.

IMG_1872

Het vernieuwde Strawinskiplein.

IMG_1852

Parkeerterrein langs de Viaductweg.


December 2013

In de raadsvergadering van 16 december 2013 heeft de gemeenteraad  een krediet van € 1.300.000,- beschikbaar gesteld voor de inrichting van de Dorpsdijk, Julianastraat en Werkersdijk.  Een deel wordt gefinancierd door de subsidie van de Stadsregio ad € 508.000,-  Het restant wordt gefinancierd uit bestaande kredieten en verkoop pand Julianastraat.

De gemeenteraad stelde ook een krediet beschikbaar van € 700.000,-  voor langparkeren € 400.000 en plankosten € 300.000,-.

Daarnaast werd besloten tot een aantal onderzoeken welke uiterlijk 1 maart 2014 dienen te zijn afgerond.

Onderzoeken:

  • Het realiseren van extra langparkeerplaatsen op de locatie Bouman (parkeergarage) of Dorpsdijk 131. Maximale bijdrage € 400.000,-
  • Invoering van een Blauwe Zone onderzoeken of de winkeliers/vastgoedeigenaren bereid zijn de jaarlijkse kosten voor hun rekening te nemen.
  • Het realiseren van de verbinding Sibeliusstraat-Dorpsdijk ter hoogte van Dorpsdijk 147/149 (Wereldwinkel en TweedekansWinkel) in relatie met de mogelijke herontwikkeling van de locatie Rabobank.


Tenslotte

Al enkele jare wordt er gesproken over de herinrichting van het Louwerensplein. Twee jaar geleden zijn er aan het Louwerenplein winkels geopend deze wachten met spanning op de realisatie van voldoende parkeerplaatsen in 2014.


Louwerensplein 2013

IMG_1860
IMG_1862

Terrein Bouman 

IMG_1868


© Gerard Brussaard  2017    gerardbrussaard@gmail.com