COR 2005

Raadsvergadering 28 april 2005

In de raadsvergadering van 28 april 2005 werd de kaderstelling behandeld zoals deze na overleg met bewoners, winkeliers en gemeenteraad is opgesteld. Hiervoor was de kaderstelling al in een drietal vergaderingen met bewoners behandeld. Deze hadden met name bezwaar tegen de voorgestelde verbinding Dorpsdijk - Julianastraat middels een verlengde Beatrixstraat. door het CDA werd een amendement ingediend waarin de voorgesteld werd de kaderstelling op een aantal hoofdpunten aan te passen. Dit week nogal af zoals besproken met de Klankbordgroep en gemeenteraad. Het amendement is ondersteund door VVD, NAP, LA. 

Het voornaamste afwijkende punt met de eerdere kaderstelling zoals vastgesteld op 3 juli 2004 is dat men in feite de tweepolige structuur onmogelijk maakt. Het amendement steld voor de om de huidige supermarkten op de huidige plekken te laten. De middenstanders waren zeer ontevreden over de uitkomst van het debat.

De  Kaderstelling Centrumontwikkeling 2005 vastgesteld.

Besloten werd:

1.  De concept-kaderstelling Centrumontwikkeling vast stellen.

2. De tekening "Plangebied Kaderstelling  Centrumontwikkeling  Rhoon 2005" (gedateerd 12 april 2005) vast te stellen als onderdeel van de kaderstelling Centrumontwikkeling Rhoon 2005

3. Het college opdracht te geven tot het doen (laten) uitvoeren van de volgende onderzoeken:

 • Breed Verkeersonderzoek Rhoon;
 • Actualisatie Distributieplanalogisch onderzoek 2002;
 • Uitwerken Beeldkwaliteitsplan;
 • Nul-meting exploitatieresultaat;
 • Inventarisatie-onderzoek rommelhoeken en opstellen verbeterplan op basis van het treffen van beheersmaatregelen, waarbij bouwkundige ingrepen expliciet worden uitgesloten;

4. Het college opdracht te verstrekken om op basis van de besluitvormingspunten 1 t/m 3 een overall-procesbeschrijving te laten opstellen, waarbij zaken als communicatie, besluitvormingskaders etc. verder worden uitgewerkt.

Hieronder het kaartje van het vastgestelde plangebied.

Plangrens 25042005


Raadsverslag van de vergadering van 21 april 2005. 

Het verslag is seperaat weergegeven door op bovenstaande link te klikken komt u bij het verslag. Het is boeiend met de wetenschap van nu om dit eens na te lezen.

Intentieovereenkomst  8 december 2005.

In deze intentieovereenkomst komen 6 partijen om een tweepolen structuur in de kern van het winkelgebied van Rhoon te realiseren. Er wordt het volgende scenario vastgesteld:

 1. HEJA ontwikkelt en realiseert het planontwerp d.d. 29 april 2005 aan de Viaductweg.
 2. Na realisatie huurt de heer Mahu het aantal vierkante meters aan de Viaductweg, zoals hij die nu als supermarkt in de julianastraat exploiteert.
 3. De heer Mahu ontwikkelt en realiseert e definitieve winkels aan de Julianastraat. Na realisatie trekt de Albert Heijn definitief in haar nieuwe winkel aan de Julianastraat, als ook zijn huidige huurders.
 4. MCD verlaat het Strawinskiplein en huurt definitief winkelruimte aan de Viaductweg, ………etc.
 5.  Master ontwikkelt het Strawinskiplein in opdracht van  SPF Beheer.
 6. SPF Beheer B.V. geeft aan dat er in het midden, waar een trekker komt te liggen, geen supermarkt gevestigd wordt.
 7. Indien SPF de MCD als trekker verliest, …..
 8. Het haalbaarheidsonderzoek, wat beide supermarktpartijen gemeenschappelijk laten uitvoeren, dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Etc.
 9. Partijen hebben eveneens behoefte aan een haalbaarheidsonderzoek voor het gehele centrumgebied, …
Intentie 001 08122005
Intentie 002 08122005
Intentie 004 08122005


Intentie 003 08122005


De ondertekening van de intentieovereenkomst op 8 december 2005.

© Gerard Brussaard  2017    gerardbrussaard@gmail.com