COR 2003

Raadsvergadering 3 juli 2003.

In de raadsvergadering van 3 juli 2003 heeft de gemeenteraad ingestemd met het regiedocuent zoals dit is opgesteld door stedebouwkundigburo Dhondt. In de plannen is een ringweg opgenomen maar hier heeft de  Raad nog geen definitieve beslissing over genomen. Men wenst eerst een onderzoek naar de verkeerskundige aspecten van deze weg.


KADERSTELLING CENTRUMONTWIKKELING RHOON 2003

Kaderstelling Raad, zoals vastgesteld op 3 juli 2003 

1. Te bepalen dat behoud en versterking van het dorpse karakter een belangrijk richtsnoer is bij de uitwerkingsopgave van de stedenbouwkundige hoofdopzet alsmede de vormgeving van het beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied van Rhoon;

2. In deze fase van planvorming als uitgangspunten van de stedenbouwkundige hoofdopzet vast te stellen:

a.  de begrenzing: het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de bestaande bebouwing aan de Julianastraat/Dorpsdijk. De zuidzijde van het perceel Palsgraaf/ Rijsdijk vormen de zuidelijke begrenzing. De oostelijke en westelijke begrenzingen van het plangebied worden gevormd door de Julianastraat resp.Viaductweg;

b.  de tweepolige bewinkelingsstructuur;

c.  de uitkomsten van het distributie-planologisch onderzoek;

d. het functiekarakter van het gebied: op de begane grond commerciële en publieke functies en op de verdiepingen woonfuncties;

e. de parkeersituatie: bij nieuwe woningen een parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per woning waarvan ten minste 1 parkeerplaats op eigen terrein. Het parkeren voor commerciële doeleinden en publieke functies in de openbare ruimte op maaiveldniveau.

Raadsvergadering 24 november 2003.

In de raadsvergadering van 2 december 2002 is een door de  VVD en PvdA ingediende motie aangenomen . In deze motie werd het college gevraagd berekeningen te overleggen waaruit zal blijken dat de gestelde financiële randvoorwaarden ook haalbaar zijn. 

In de raadsvergadering van 24 november 2003 zijn deze berekeningen overlegd. DDe gemeenteraad stemde in met het voorstel om de plaats van het huidige gemeentehuis (Viaductweg) ruimte voor de raadzaal/commissiekamer en publieksfunctie te ontwikkelen met appartementen. Het voorstel van het college om met een projectontwikkelaar een intentieovereenkomst te sluiten is aangenomen.

Gemeentehuis2102200405.JPG

© Gerard Brussaard  2017    gerardbrussaard@gmail.com