COR 2000

Raadsvergadering 30 oktober 2000

In de raadsvergadering van 30 oktober 2000 is de kaderstelling voor het Centrumplan vastgesteld.  Op 17 april 2000 is het conceptprogramma Centrumplan behandeld. De PvdA fractie vroeg hierin om te onderzoeken of verplaatsing van het gemeentehuis (aan deRijsdijk) verplaatst kan worden naar buiten het centrum.  De Eerder was in 1999 de Stedebouwkundige visie centrum Rhoon die door Kuijper Compagnons was opgesteld op 8 februari 1999 door de gemeenteraad vastgesteld.

Hieronder de inbreng van de PvdA fractie :

Op 24 maart 1997 is door de raad het masterplan Rhoon vastgesteld. Nu ruim drie jaar verder is er veel papier geproduceerd, diverse middenstanders hebben of zijn hun winkel aan het verbeteren dan wel uitbreiden.     

Programma van Eisen 17 april 2000

Op 17 april 2000 heeft de raad het concept programma van eisen Centrum Ontwikkeling deel I vastgesteld. De thans voorliggende Algehele Kaderstelling Centrum Ontwikkeling Rhoon komt nagenoeg overeen met het programma van eisen zoals dit is uitgebracht op 8 februari 1999. Kunt u aangeven wat er de afgelopen maanden behalve weer iets andere tekeningen dan destijds vervaardigt door Kuiper Compagnons wezenlijk is gebeurd.

De kaderstelling

Bij de behandeling van het programma van eisen in april 2000 heb ik reeds aangegeven dat de grens van het plangebied te klein is. U komt ons nu enigszins tegemoet door bij de beschrijving van het hoofdmodel de Werkersdijk en het garagebedrijf aan de Dorpsdijk te betrekken.

Toch wil ik erbij u nogmaals op aandringen de projectgrens ruimer te stellen:

Tot en met perceel Witte Huys                                                      Verbindingspad Julianastraat 29 naar Dorpsdijk. 

Hoe gaat u bijvoorbeeld straks om met vragen die buiten het masterplan vallen.De suggestie op pagina 11 van de algehele kaderstelling om te onderzoeken of op termijn de Werkersdijk tussen Julianastraat en Dorpsdijk kan worden gewijzigd in een langzame verkeerssituatie ondersteun ik. Ik wil er voor pleiten om een verkeerstechnisch onderzoek te doen naar de functie van zowel de Werkersdijk als de Dorpsdijk. Ik zou namelijk willen onderzoeken of het mogelijk is om een ringweg rondom het centrum te creëren. Door deze ringweg kan een aantrekkelijk voetgangersgebied ontstaan om gezellig te winkelen. Tevens kan wellicht hierdoor het parkeerprobleem en de bevoorrading van de winkels op een eenvoudige manier worden opgelost.

Als uitgangspunt is niet opgenomen dat het parkeren of dit nu ondergronds of bovengronds is gratis is en blijft. Ik stel dan ook voor om dit alsnog bij de uitgangspunten op te nemen.

Niet duidelijk is de Algehele Kaderstelling over hoe nu verder. Zeker daar het grootste gedeelte van het eigendom niet bij de gemeente berust. Welke strategie gaat de gemeente volgen om tot een bepaald contract te komen.

Zoekt men een belegger die belang heeft bij een goed concurrerend winkelcentrum;

Zoekt men een ontwikkelaar die belang heeft bij ontwikkelen en bouwen en winst op korte termijn;

Of zoekt men een combinatie van beide.

Volgens het raadsvoorstel is door MBK Bouwkostenmanagement BV het ontwikkelingsmodel op de financiële en exploitatieve gevolgen doorgerekend. Ik ken deze berekeningen niet.

Maar ik ga ervan uit dat het uitgangspunt van de gemeente is dat de financiële gevolgen voor de gemeenten nihil zijn.

Tenslotte

Het college stelt voor om de Algehele Kaderstelling vast te stellen.

De PvdA fractie stemt in met hoofdstuk III Programmatische uitgangspunten/ randvoorwaarden. Dit is voor ons de kern waarom het draait alleen hadden wat ons betreft de realisatievoorwaarden (pagina 10) uitgebreid mogen worden met eisen die men stelt aan een belegger/ontwikkelaar.

De gedachtegangen genoemd in de overige hoofdstukken neemt de PvdA fractie voor kennisgeving aan.

Wat vindt het college van de suggestie om een verkeerstechnisch onderzoek uit te voeren naar het gebruik van de Werkersdijk en de Dorpsdijk.

En neemt het college het voorstel over dat gratis parkeren één van de uitgangspunten is. 


© Gerard Brussaard  2017    gerardbrussaard@gmail.com